Varje medlem i Föreningen har under vissa förutsättningar rätt att renovera eller göra ombyggnad i sin lägenhet.

Byggnadsregler i samband med arbeten i fastigheter och då speciellt våtutrymme ändras hela tiden, fastighetens försäkring ställer till exempel höga krav för att full ersättning skall utgå i samband med vissa skador, främst då vattenskador.
Dessa regler är gjorda för att säkerställa att fastighetens byggnad inte skadas under arbetet, eller att framtida skador uppkommer på grund av ombyggnad och renovering. De är också gjorda med avsikt att minimera slitage och bevara gjorda investeringar i port, hiss och trappuppgång samt att minska störningar för alla boende i huset.
Reglerna gäller för samtliga medlemmar i Bostadsföreningen N:o 2 Kv Tuben upa i samband med arbeten inom medlemmens lägenhet.

Vid ombyggnads- och renoveringsarbeten som innebär ändringar av befintliga väggar, alla typer av arbeten som innebär rörarbeten med vatten och avlopp, arbeten som påverkar elinstallationer eller gasledning gäller följande regler:

 • Skiss eller ritning samt beskrivning över ombyggnaden skall inlämnas till styrelsen i god tid före start av arbetet. Beskrivningen skall specificera ändring av väggar, i våtutrymmen, vattenledningsdragningar etc. och vilket material som kommer att användas.
  Renoveringsarbetet får inte påbörjas innan ovanstående dokumentation har inkommit till styrelsen och byggstart medgivits av styrelsen.
 • För vissa arbeten som rör våtrum eller påverkar bärande krävs även bygglov eller bygganmälan. Även denna måste vara klar och kopia lämnad till styrelsen innan arbetet får påbörjas
 • Styrelsen eller ombud för styrelsen skall när så önskas ha tillgång till lägenheten för inspektion under arbetsperioden.
 • All besiktning och provning som krävs av myndigheter eller gällande byggregler, initieras och bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Styrelsen skall informeras genom kännedomskopia. Styrelsen har också rätt att själva begära att besiktning/ provning av t ex auktoriserad besiktningsman eller byggnadsingenjör om styrelsen så finner skäligt.
 • För våtutrymmen gäller att allt arbete skall utföras enligt vid var tid gällande branschregler ( f n Säker Vatteninstallation) och enligt GVK (Golvbranschens Våtrums Kontroll). Hantverkare som utför våtrumsarbeten skall inneha giltig behörighet att arbeta med denna typ av arbeten. Bevis på GVK behörighet skall lämnas till styrelsen.
 • Samtliga företag som arbetar åt Bostadsrättsinnehavaren skall inneha giltig Ansvarförsäkring med byggherreansvar.
 • Alla övriga boende i fastigheten skall informeras om att ombyggnaden sker och under vilken period arbetet förväntas pågå. Ev. avstängning av vatten respektive el skall aviseras minst två dagar i förväg. Avisering skall ske genom anslag i porten samt meddelande i berörda boendes brevlådor. Lokalhyresgäster skall meddelas samtidigt.
  Arbeten som innebär borrning, bilning, sågning med el-verktyg eller spikning samt annan störande verksamhet får inte ske under följande tider: Vardagar före kl. 07.30 och efter kl. 18.00 lördagar, söndagar eller andra helgdagar.

Uttryckligt förbud gäller mot några åtgärder:

 • Nedmontering eller åverkan på kakelugn
 • Användning av s k inbyggd (dold) cistern till WC
 • Arbete som påverkar yttervägg eller bärighet i bjälklag
 • Byte av fönster eller entrédörr eller andra exteriöra ändringar

Vid samtliga typer av renoveringsarbeten inom lägenheten, d.v.s. förutom ovan listade arbeten också ommålning, tapetsering etc. gäller följande regler:

 • Portiken och trapphusen får inte användas för lagring av byggnadsmaterial, annat än högst tillfälligt.
 • Transport och ev tillfällig lagring av byggmaterial ska ske med stor försiktighet så att portik, trapphus, hiss och portar inte skadas.

  • Höga skivor, brädor eller annat som kan skada lampetterna får inte ställas mot vägg
  • Vid risk för skador på väggar, eller om byggmaterial ställs mot vägg, skall dessa skyddas med masonitskivor eller liknande.
 • Medlem är själv ansvarig för borttransport av allt Byggavfall. Detta får inte läggas i soprum eller grovsoprum eller utanför ytterportarna. Om s.k. ”big bags” eller liknande används skall dessa tas bort inom 24 timmar.
 • Medlem ansvarar under ombyggnadstiden för att renhållning sker av allmänna utrymmen som berörs, t. ex. trapphus, hiss etc. och att detta sker omedelbart vid behov eller på begäran av styrelsen.
 • Eventuella skador på fastigheten, trapphus, hiss etc. skall repareras på medlemmens bekostnad så fort ombyggnaden är avslutad och enligt styrelsens direktiv.

Bostadsföreningen N:o 2 Kv Tuben upa
Styrelsen i januari 2010