Regler för ordning och trivsel för Bostadsföreningen N:o 2 kvarteret Tuben 2 upa antagna vid ordinarie föreningsstämma den 9 maj 2005

I föreningens stadgar finner Du bestämmelser om juridiska förhållanden, bl a om

 • Vad Du själv är skyldig att underhålla och reparera i Din lägenhet
 • Skyldighet att begära tillstånd av styrelsen för väsentliga förändringar i lägenheten (t ex ändring av installationer för vatten och avlopp, borttagande av vägg), som oftast också kräver bygglov/bygganmälan
 • Föreningens rätt att få tillträde till lägenhet för besiktning och/eller reparation
 • Andrahandsupplåtelse
 • Köp och försäljning av andel.

Dessa ordningsregler utgör ett komplement till bostadsföreningens stadgar och tar upp en rad praktiska vardagsfrågor. Har du funderingar över något som tas upp i ordnings reglerna är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla medlemmar är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Som medlem i föreningen har Du inte bara nyttjanderätt till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som medlem i föreningen. Även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och för de affärslokaler som föreningen hyr ut.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Enligt föreningens stadgar (§ 23) kan en medlem som bryter mot stadgarna och ordningsreglerna uteslutas, om inte överträdelsen har ringa betydelse. Styrelsen är skyldig att varna medlemmen skriftligt, och om medlemmen genast vidtar rättelse, får uteslutning inte ske.

Om gemensamma kostnader

Du bor till självkostnadspris. Månadsavgiften är baserad på de verkliga boendekostnaderna, d.v.s. ju fler reparationer, renoveringar, rengöring etc. som föreningen måste bekosta, ju mer höjs avgiften. Var därför aktsam om vår gemensamma egendom i föreningen.
Var sparsam med varmvattnet och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning om vatten står och droppar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el betalas av alla medlemmar gemensamt.

Underhåll av lägenhet

I föreningens stadgar (§ 20 A) finns en detaljerad uppräkning av vad Du som medlem själv är skyldig att underhålla, reparera och ha tillsyn över. För alla väsentliga förändringar i lägenheten måste Du samråda med styrelsen och inhämta dess tillstånd. Bygglov eller bygganmälan behövs i många fall, t ex när det gäller installationer för vatten och avlopp eller för att ta bort väggar eller ta upp dörröppningar. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för litet!
Kakelugnar tillhöra den fasta egendomen i föreningen, och Du får alltså inte montera ned en kakelugn.
Köksfläktar får inte vara direktanslutna till skorstenspipa eller frånluftsventil utan måste vara försedda med kolfilter.
Anlita alltid auktoriserade hantverkare för reparationer som gäller gas, vatten, avlopp och el i Din lägenhet. Försäkringsbolagen kan vägra ersättning, om reparationer eller ombyggnader har gjorts på ett icke fackmannamässigt sätt. Teckna en hemförsäkring med s k bostadsrättstillägg.

Rapportera till styrelsen om du ser några fel eller brister som föreningen ska åtgärda, t ex läckage eller rostangrepp i stamledningar för vatten och avlopp.

Balkonger

Balkonger får inte användas för skakning av mattor. För piskning och vädring av mattor, sängkläder m.m. finns piskställning på gården.
Alla blomlådor måste placeras innanför balkongräcket för att undvika olyckshändelser med lådor som faller ned på förbipasserande. Grillning är inte tillåten på balkongen. Det finns en gemensam grill för grillning på gården.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester lockar till sig råttor och andra skadedjur.

Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga som är belägen i källaren under A- huset. Portnyckeln går också till tvättstugans lås. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.

OBS att tvättmaskinerna inte är avsedda för tvätt av mattor.

Källare och vind

Till varje lägenhet hör ett vindskontor, som skall vara märkt med lägenhetens nummer och gärna innehavarens namn. Det finns också källarkontor, men där bör Du inte förvara någonting som Du är rädd om, eftersom källaren till största delen har jordgolv och det kan finnas problem med fukt. Det är inte tillåtet annat än högst tillfälligt att förvara möbler och dyl. i källar- och vindsgångar (brandmyndigheternas föreskrifter).

Gården

Det är allas ansvar att det är snyggt och framkomligt på gården. Det finns ingen fastighetsskötare som städar upp efter slarviga medlemmar.
Ställ upp på den gemensamma gårdsstädningen, som sker vår och höst. Anslag om dag för städning sätts upp i god tid. Hjälp till med att vattna blommor och buskar, när Du ser att det behövs.
Alla är skyldiga att medverka i snöskottning och sandning på gården. Styrelsen ser till att skyfflar och borstar ställs ut till vintern. Sand finns i den runda, lockförsedda behållaren i planteringen utanför gathusets källardörr.
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelstället på gården. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén. Cyklar får inte ställas på trottoaren där de är i vägen för synskadade, in- och utpasserande samt hindrar insyn till butikernas skyltfönster.
På gården finns sommartid en sittgrupp och en grill som fritt kan utnyttjas av medlemmarna. Tänk på att städa ordentligt efter Dig.

Om du absolut måste röka, stå då inte omedelbart utanför entréportarna eller invid husväggarna. Röken stiger uppåt och dras in i lägenheterna genom tilluftsventiler och fönster. Kasta inte cigarrettfimpar på marken utan ta med ett askfat.

Sophantering

När medlemmar slarvar med sophanteringen, väcker det mycket irritation. För att undvika detta följer här utförliga regler för sophanteringen.

Hushållsavfall, grovsopor, tidningar

De enda sopor som Du kan lämna inom fastigheten är hushållsavfall, grovsopor och tidningar. Allt annat måste Du själv lämna på något annat insamlingsställe.
För hushållsavfall finns 6 st sopbehållare av plåt i soputrymmet på gården. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids runt sopkärlen och lockar till sig råttor.
Tidningspapper (även telefonkataloger, veckotidningar, reklamtidningar) läggs i de två gröna plastbehållarna på gården (OBS ej kartonger).

Observera att sop- och returpappershämtarna tar bara med sig det som ligger i behållarna. Det är därför inte under några omständigheter tillåtet att lägga sopor/avfall utanför behållarna.. Om Du ställer någonting utanför, blir det någon ansvarskännande medlem, (oftast styrelsen), som får ta hand om ditt skräp.
Grovsopor ( kasserade möbler, kläder, husgeråd, cyklar) tar Du ner i grovsoprummet under B-huset. Observera att byggavfall från lägenhetsrenovering (spånplatta, plankbitar, plastmatta, putsrester, färgburkar mm) inte är grovsopor. Byggsopor måste du själv forsla bort.
Komposten på gården är inte en hushållskompost utan endast avsedd för trädgårdsavfall, krukväxter och snittblommor.

Annat avfall

Kartonger, flaskor, glasburkar, förpackningar av hårdplast och plåt bär Du själv bort till källsorteringsbehållarna utanför Vi-butiken på Upplandsgatan.
Miljöfarligt avfall, t.ex. färgrester, använd lacknafta, bilbatterier, glödlampor, lysrör, lågenergilampor m.m. lämnas till miljöstation. Den närmaste är Preem vid Norr Mälarstrand.
Byggavfall och el/elektronikavfall räknas, som redan nämnts, inte som grovsopor. Sådana sopor måste du själv frakta bort, t.ex. till tipparna i Högdalen eller Lövsta.
Alla apparater som behöver sladd eller batteri för att fungera är el/elektronikavfall. Leverantören av din nya TV, radio, video, dator, kylskåp, eller vad det nu är, är skyldig ta med sig det gamla tillbaka.

Skälet till att Du inte får lägga el/elektronikavfall bland grovsoporna är att föreningen måste betala en mycket hög avgift för (separat) hämtning av elektronikavfall och uttjänta vitvaror, ofta ca 500 kr per pjäs. Som privatperson har du däremot rätt att kostnadsfritt lämna detta på tippen.
Stockholms stads Renhållningsförvaltning har en mobil miljöstation som trafikerar de flesta stadsdelar. Hämttider, platser och datum finns på www.stockholm.se/avfall eller på kundtjänst tel. 08-50846540.

Störande grannar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn; detta gäller även dem som bor eller är på besök hos Dig. Skyldigheten gäller inte bara i lägenheten utan också i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss, tvättstuga och – inte minst – gården. Ljud från högljudda samtal, skratt, slammer med soptunnor mm ekar mellan husväggarna och stör alla.
Det finns inga helt klara gränser för vad en störning är. Lite oväsen får man tåla då och då, men skrik, oväsen och musik på hög volym utgör definitivt störningar. Förvarna alltid grannarna, om Du t ex skall såga, borra eller spika i lägenheten, eller om Du ska ha en fest med sång och musik.

Det är extra angeläget att det är någorlunda tyst på vardagar från kl. 22.00 på kvällen till kl. 7.30 på morgonen. På helgerna bör Du vara återhållsam med störande arbete före kl 10.00.

Vad kan jag göra om jag utsätts för störning?

Börja med att ta personlig kontakt med grannen, som kanske inte tänker på att det är störande. Tala om att Du blir störd av ljuden från lägenheten och försök hitta en gemensam lösning på problemet.

Om det inte hjälper med dina inledande och vänliga kontakter med den störande, kan du gå vidare till styrelsen. Du bör då ha dokumenterat störningarna med tidsangivelser och art. Bedömer styrelsen att störningarna är allvarliga ska föreningen uppmana den störande grannen att sluta med störningarna. Om störningarna inte upphör, kan uteslutning ur föreningen bli aktuell, efter skriftlig varning. Uteslutning kan överklagas till tingsrätten, och det är därför nödvändigt att störningarna kan bevisas klart och otvetydigt genom vittnesmål av de störda grannarna. Anonyma klagomål kan föreningen inte ha som grund för agerande mot en medlem.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Blankett för ansökan finns på hemsidan, klicka på länk.

Om säkerhet

 • Var rädd om portnyckeln, som också går till vind, källare och tvättstuga. Om en nyckel kommer på drift måste hela låssystemet bytas. Du blir själv betalningsansvarig, eftersom fastighetsförsäkringen inte täcker byte av lås.
 • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Ytterporten får endast ställas upp tillfälligt. Använd de haspar som finns monterade, och sätt absolut inte dit skruvmejslar, kilar eller andra föremål som skadar porten och gångjärnen.
 • Släpp inte in någon okänd i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen. Lämna inte ut portkoden i onödan och absolut inte till okända personer.
 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
 • Var försiktig med eld. Föreningen har delat ut brandvarnare till alla medlemmar (tioårsbatteri). Se till att den är uppsatt, och kontrollera att den fungerar minst en gång om året.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen, om Du är bortrest under en längre tid.

Om du tänker flytta

Ta kontakt med styrelsen i god tid om vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Mäklare kan hämta uppgifter om bl a föreningens stadgar och ekonomiska läge på föreningens hemsida.
Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen, innan inflyttning får äga rum. Ansökan om utträde ur föreningen för Dig och inträde för köparen skall vara skriftlig, och ett exemplar av överlåtelseavtalet måste bifogas (krav enligt lag). Meddela styrelsen Din nya adress (nödvändigt för kontrolluppgift till skattemyndigheten).
Överlämna stadgar och ordningsregler till den som övertar Din lägenhet. Glöm inte heller att lämna nycklar till vinds- och källarkontor och visa var kontoren finns.

Det borde vara självklart – men det är det tyvärr inte – att man inte vid flytten ställer ut kasserade möbler eller plastsäckar med skräp på gården för någon annan att ta hand om.