Bostadsföreningen N:o 2 kvarteret Tuben u p a bildades den 20 maj 1920. Namnet kommer från kvarterets namn, som i sin tur inspirerades av närheten till Observatoriet; namnet syftar på en tub till en stjärnkikare.

Föreningen antog moderniserade stadgar år 1987, och därefter har också vissa mindre ändringar gjorts. Föreningen är alltså inte en bostadsrättsförening, eftersom den är bildad före den första lagen om Bostadsrättsföreningar år 1931.

Denna lag gäller inte för bostadsföreningar, som i stället regleras av Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen) samt föreningens egna stadgar.

Föreningslagen innehåller främst formella bestämmelser om t ex bildande, upplösning, redovisning, föreningsstämma och styrelse. Dessa formella krav gäller i och för sig automatiskt, men de regler som är relevanta för en bostadsförening har för enkelhetens skull också tagits in i föreningens stadgar. (Föreningslagen gäller också för andra typer av ekonomiska föreningar, t ex andelsmejerier och skogsägarföreningar.) Till skillnad från Föreningslagen reglerar föreningens stadgar en rad konkreta frågor, inte minst föreningens respektive medlemmens ansvar för underhåll av lägenheterna.

I det dagliga livet märker medlemmarna knappast de juridiska skillnader som finns mellan bostadsförening och bostadsrättsförening. En viktig skillnad som bör nämnas är att bostadsrättslagen har ”lånat” vissa moment från hyreslagstiftningen, vilket bl a innebär att bostadsrättsinnehavare kan vända sig till hyresnämnden i vissa fall, t ex vid tvist om andrahandsuthyrning. En bostadsrättsförening kan heller inte hindra kommun eller landstingskommun att köpa lägenheter och hyra ut dem utan föreningens godkännande.

artw1

Det har vid ett par tillfällen diskuterats om det skulle vara fördelaktigt att ombilda föreningen till en bostadsrättsförening. Medlemmarna har emellertid inte ansett, att en ombildning skulle medföra några väsentliga fördelar som uppväger de nackdelar som är förenade med ”hyresmomenten” i Bostadsrättslagen.

Pantsättning av andel som säkerhet för lån registreras på samma sätt som i en bostadsrättsförening, och det är endast undantagsvis som något problem har uppstått i förhållande till banker och kreditinstitut p g a att föreningen är en bostadsförening.